Informacije
Napomena:
POŠTOVANI NA KRAJU STRANICE SE NALAZE FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2009, 2010, 2011 I 2012. GODINU.
 
Izveštaj sa redovne skupštine akcionara Pobeda Metalac a.d.

Ovde možete preuzeti izveštaj sa Skuštine akcionara Društva

Ovde možete preuzeti zapisnik sa Skuštine akcionara Društva

Ovde možete preuzeti usvojene odluke sa Skuštine akcionara Društva

Izveštaj sa redovne skupštine akcionara Pobeda Zara a.d.

Ovde možete preuzeti izveštaj sa Skuštine akcionara Društva

Ovde možete preuzeti zapisnik sa Skuštine akcionara Društva

Ovde možete preuzeti usvojene odluke sa Skuštine akcionara Društva

Poziv na redovnu skupštinu akcionara Pobeda Zara a.d.

Ovde možete preuzeti poziv za redovnu skuštinu akcionara Društva

Poziv na redovnu skupštinu akcionara Pobeda Metalac a.d.

Ovde možete preuzeti poziv za redovnu skuštinu akcionara Društva

Godišnji dokumenti o obajvljenim informacijama
Godišnji dokument o obajvljenim informacijama Pobeda-Metalac a.d. Petrovaradin

Godišnji dokument o obajvljenim informacijama Pobeda-Zara a.d. Petrovaradin

Informacije o članovima odbora direktora Pobeda-Metalac a.d. i Pobeda Zara a.d.

Izveštaj sa redovne skupštine akcionara Pobeda Zara a.d.

Izveštaj sa održane redovne skuštine akcionara Društva

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara

Odluka o izboru revizorske kuće

Odluka o raspodeli dobiti

Odluka o usvajanju finansijkog izveštaja

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017.godinu

Odluka o usvajanju mišeljenja revizorske kuće

Izveštaj sa redovne skupštine akcionara Pobeda Metalac a.d.

Izveštaj sa održane redovne skuštine akcionara Društva

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara

Odluka o izboru revizorske kuće

Odluka o raspodeli dobiti

Odluka o usvajanju finansijkog izveštaja

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017.godinu

Odluka o usvajanju mišeljenja revizorske kuće

Poziv na redovnu skupštinu akcionara Pobeda Zara a.d.

Odluka o sazivanju redovne skuštine akcionara Društva

Poziv na redovnu skupštinu akcionara Pobeda Metalac a.d.

Odluka o sazivanju redovne skuštine akcionara Društva

Objava na sajtu na dan 5.12.2017. godine

Oglas za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava(mašina i opreme) firme Pobeda Metalac a.d. Petrovaradin:

Tekst oglasa sa pozivom za usmeno javno nadmetanje na dan 09.12.2017. godine (subota)

 
Objava na sajtu na dan 3.7.2017. godine

Odluke i izveštaji sa redovne Sednice Skupštine akcionara za privredna društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara održane 30.06.2017. god.

Pobeda Metalac - odluke i izveštaji:

17-06-30-Pobeda Metalac - Izveštaj o bitnom događaju - sednica Skupštine akcionara

17-06-30-Pobeda Metalac - Odluka o razrešenju i imenovanju predsednika i člana odbora direktora

17-06-30-Pobeda Metalac - Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016 godinu

17-06-30-Pobeda Metalac - Odluka o usvajanju izveštaja revizora

17-06-30-Pobeda Metalac - Odluka o pokriću gubitka

17-06-30-Pobeda Metalac - Odluka o izboru revizora

17-06-30-Pobeda Metalac - Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2016. godinu

17-06-30-Pobeda Metalac - Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara

Pobeda Zara - odluke i izveštaji:

17-06-30-Pobeda Zara - Izveštaj o bitnom događaju - sednica Skupštine akcionara

17-06-30-Pobeda Zara - Odluka o razrešenju i imenovanju predsednika i članova odbora direktora

17-06-30-Pobeda Zara - Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016. godinu

17-06-30-Pobeda Zara - Odluka o usvajanju mišljenja revizora

17-06-30-Pobeda Zara - Odluka o raspodeli dobiti

17-06-30-Pobeda Zara - Odluka o izboru revizora za 2017. godinu

17-06-30-Pobeda Zara - Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2016. godinu

17-06-30-Pobeda Zara - Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara

                         2018 godina

  Informacija o članovima Odbora direktora

18-12-12- informacija o članovima odbora direktora

Objava na sajtu na dan 29.5.2017. godine

Odluke o sazivanju redovne Sednice Skupštine akcionara za privredna društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara za 30.06.2017. god.:

17-05-26-Pobeda Metalac-Odluka o sazivanju redovne Sednice Skupštine akcionara

17-05-26-Pobeda Zara-Odluka o sazivanju redovne Sednice Skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 3.5.2017. godine

Odluke i izveštaji sa vanredne Sednice Skupštine akcionara za privredna društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara održane 28.04.2017. god.

Pobeda Metalac - odluke i izveštaji:

17-04-28 - Pobeda Metalac - Izveštaj o bitnom događaju sa vanredne Sednice Skupštine akcionara

17-04-28 - Pobeda Metalac - Odluka o razrešenju izvršnog i člana odbora direktora

17-04-28 - Pobeda Metalac - Odluka o imenovanju izvršnog i člana odbora direktora

17-04-28 - Pobeda Metalac - Zapisnik sa Skupštine akcionara

Pobeda Zara - odluke i izveštaji:

17-04-28 - Pobeda Zara - Izveštaj o bitnom događaju sa vanredne Sednice Skupštine akcionara

17-04-28 - Pobeda Zara - Odluka o razrešenju izvršnog i člana odbora direktora

17-04-28 - Pobeda Zara - Odluka o imenovanju izvršnog i člana odbora direktora

17-04-28 - Pobeda Zara - Zapisnik sa Skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 6.4.2017. godine

Poziv na Vanrednu sednicu Skupštine privrednih društava Pobeda Metalac i Pobeda Zara:

17-04-04 - Pobeda Metalac - Odluka o sazivanju vanredne Skupštine

17-04-04 - Pobeda Zara - Odluka o sazivanju vanredne Skupštine

 
Objava na sajtu na dan 27.9.2016. godine

Oglas za prodaju osnovnih sredstava privrednog društva "Pobeda-Metalac" a.d. Petrovaradin - DRUGA LICITACIJA:

16-09-26 - Pobeda Metalac - Oglas - druga licitacija

 
Objava na sajtu na dan 5.7.2016. godine

Zapisnici sa Skupštine privrednih društava "Metalac" i "Zara":

16-06-30-Pobeda Zara-Zapisnik sa Skupštine akcionara

16-07-01-Pobeda Metalac-Zapisnik sa Skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 1.7.2016. godine

Odluke i izveštaji sa Skupštine privrednog društva "Metalac" održane 30.06.2016. god.:

16-06-30-Pobeda Metalac-Izveštaj o bitnom događaju

16-06-30-Pobeda Metalac-Odluka o prihvatanju ponude revizorske kuće Deloitte

16-06-30-Pobeda Metalac-Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015.g

16-06-30-Pobeda Metalac-Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.g

16-06-30-Pobeda Metalac-Odluka o usvajanju izveštaja i mišljenja revizora o finansijskim izveštajima Društva za 2015.g

16-06-30-Pobeda Metalac-Odluka o usvajanju predloga o pokriću gubitka

 

Odluke i izveštaji sa Skupštine privrednog društva "Zara" održane 30.06.2016. god.:

16-06-30-Pobeda Zara-Izveštaj o bitnom događaju

16-06-30-Pobeda Zara-Odluka o prihvatanju ponude revizorske kuće Deloitte

16-06-30-Pobeda Zara-Odluka o raspodeli dobiti za 2015.g

16-06-30-Pobeda Zara-Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015.g

16-06-30-Pobeda Zara-Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.g

16-06-30-Pobeda Zara-Odluka o usvajanju izveštaja i mišljenja revizora o finansijskim izveštajima za 2015.g

 
Objava na sajtu na dan 9.6.2016. godine

16-06-02-Pobeda Metalac ad - Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 4.6.2016. godine

16-06-02-Pobeda Metalac - Odluka o raspolaganju imovinom

 
Objava na sajtu na dan 31.5.2016. godine

Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara za privredna društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara za 30.06.2016. god.:

16-05-26-Pobeda Metalac-Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara

16-05-26-Pobeda Zara-Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 13.5.2016. godine

Beogradska Berza - Potvrda o tržišnoj vrednosti akcija Pobeda-Metalac ad Petrovaradin

 
Objava na sajtu na dan 6.5.2016. godine

Pobeda Metalac-Odluka o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara

Pobeda Metalac-Obrazlozenje sa preporukom

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NESAGLASNOG AKCIONARA

P U N O M O Ć J E

 
Objava na sajtu na dan 3.7.2015. godine

Zapisnici sa Redovne sednice skupštine akcionara za privredna društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara održane 30.06.2015. god.:

15-06-30-Pobeda Metalac - Zapisnik sa Redovne sednice skupštine akcionara

15-06-30-Pobeda Zara - Zapisnik sa Redovne sednice skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 2.7.2015. godine

Odluke i izveštaji sa redovne skupštine akcionara za privredna društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara održane 30.06.2015. god.:

 

Odluke i izveštaji sa redovne skupštine akcionara za privredno društvo Pobeda Metalac održane 30.06.2015. god.:

15-06-30-Metalac-Izjava zakonskog zastupnika o pokriću gubitka

15-06-30-Metalac-Izveštaj o bitnom događaju sa skupštine

15-06-30-Metalac-Odluka o izboru reviz.kuce-Deloitte

15-06-30-Metalac-Odluka o usvajanju finans.izves.za 2014

15-06-30-Metalac-Odluka o usvajanju godisnj. izves

15-06-30-Metalac-Odluka o usvajanju mislj.revizora

 

Odluke i izveštaji sa redovne skupštine akcionara za privredno društvo Pobeda Zara održane 30.06.2015. god.:

15-06-30-Zara-Izvestaj o bitnom dogadj. sa Skupstine

15-06-30-Zara-Odluka o izboru reviz.kuce Deloitte

15-06-30-Zara-Odluka o raspodeli dobiti za 2014

15-06-30-Zara-Odluka o usvaj.godis.izves.za 2014

15-06-30-Zara-Odluka o usvajanju finans.izves 2014

15-06-30-Zara-Odluka o usvajanju mislj.revizora

   
Objava na sajtu na dan 29.5.2015. godine

Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara za privredna društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara za 30.06.2015. god.:

15-05-29 Pobeda-Metalac - Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara

15-05-29 Pobeda-Zara - Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 21.5.2015. godine

Godišnji izveštaj o objavljenim dokumentima za privredna društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara:

Pobeda-Metalac - Godišnji izveštaj o objavljenim dokumentima za 2014/15. god.

Pobeda-Zara - Godišnji izveštaj o objavljenim dokumentima za 2014/15. god.

 
Objava na sajtu na dan 30.4.2015. godine

Godišnji finansijski izveštaj za privredna društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara:

Pobeda-Metalac - Godišnji izveštaj za 2014. god.

GFI - PD METALAC 2014

Pobeda-Zara - Godišnji izveštaj za 2014. god.

GFI - PD ZARA 2014

 
Objava na sajtu na dan 3.12.2014. godine

Javnobeležnički zapisnik i zapisnik sa vanrednih sednica Skupštine akcionara za društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara održanih 24.11.2014.:

14-11-24-Pobeda Metalac - Javnobeležnički zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara

14-11-24-Pobeda Zara - Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 24.11.2014. godine

Odluke i izveštaji sa vanrednih sednica Skupštine akcionara za društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara održanih 24.11.2014.:

14-11-24 - Pobeda METALAC - Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara

14-11-24 - Pobeda METALAC - Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

14-11-24 - Pobeda METALAC - Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

14-11-24 - Pobeda METALAC - Odluka o izboru predsednika Odbora direktora

14-11-24 - Pobeda ZARA - Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici Skupstine akcionara

14-11-24 - Pobeda ZARA - Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

14-11-24 - Pobeda ZARA - Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

14-11-24 - Pobeda ZARA - Odluka o izboru predsednika Odbora direktora

 
Objava na sajtu na dan 28.10.2014. godine

Sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara za 24.11.2014.:

28-10-2014 - Pobeda METALAC - Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

28-10-2014 - Pobeda ZARA - Odluka o sazivanju varedne sednice Skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 29.9.2014. godine

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI 31.decembar 2013. GODINE I IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA:

Pobeda HOLDING - finansijski izveštaji i Izveštaj nezavisnoog revizora - 2013

Pobeda METALAC - finansijski izveštaji i Izveštaj nezavisnoog revizora - 2013

Pobeda ZARA - finansijski izveštaji i Izveštaj nezavisnoog revizora - 2013

 
Objava na sajtu na dan 2.7.2014. godine

14-07-01-Pobeda Metalac - Izveštaj o bitnom događaju - održanoj skupštini akcionara

14-07-01-Pobeda Metalac - Odluka o pokriću gubitka iz 2013

14-07-01-Pobeda Metalac - Odluka - Izbor predsednika skupštine

14-07-01-Pobeda Metalac-Odluka - Ponuda revizorske kuće Deloitte

14-07-01-Pobeda Metalac - Odluka - Izveštaj i mišljenje revizora Deloitte

14-07-01-Pobeda Metalac - Odluka - Prihvatanje godišnjeg izveštaja za 2013

14-07-01-Pobeda Metalac-Odluka - Usvajanje finansijskog izveštaja za 2013

14-07-01-Pobeda Metalac - Odluka - Usvajanje zapisnika od 28.06.2013

14-07-01-Pobeda Metalac - Zapisnik sa redovne skupštine 30.06.2014

14-07-01-Pobeda Zara - Izveštaj o bitnom događaju - održanoj skupštini akcionara

14-07-01-Pobeda Zara - Odluka o raspodeli dobiti iz 2013

14-07-01-Pobeda Zara - Odluka - Izbor predsednika skupštine

14-07-01-Pobeda Zara - Odluka - Izveštaj i mišljenje revizora Deloitte

14-07-01-Pobeda Zara - Odluka - Usvajanje finansijskog izveštaja za 2013

14-07-01-Pobeda Zara - Odluka - Usvajanje godišnjeg izveštaja za 2013

14-07-01-Pobeda Zara - Odluka - Usvajanje zapisnika od 28.06.13

14-07-01-Pobeda Zara - Odluka - Prihvatanje revizorske kuće Deloitte

14-07-01-Pobeda Zara - Zapisnik sa redovne skupštine 30.06.2014

Objava na sajtu na dan 30.5.2014. godine
Pozivi na Redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara društava Pobeda METALAC i ZARA za 30.6.2014. godine:

14-05-29-Pobeda Metalac - Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara

14-05-29-Pobeda Zara - Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 30.4.2014. godine
Godišnji finansijsijski izveštaji za 2013. godinu:

Pobeda Metalac - Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu (PDF)

Pobeda Metalac - Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu (XLS)

Pobeda Zara - Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu (PDF)

Pobeda Zara - Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu (XLS)

 
Objava na sajtu na dan 30.8.2013. godine
Polugodišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu:

Polugodišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu - Pobeda Holding a.d. Petrovaradin

 
Objava na sajtu na dan 2.7.2013. godine
Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara društava Pobeda HOLDING, METALAC i ZARA održana 28.6.2013. godine:

Holding - Izbor revizora društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. god

Holding - Izveštaj o bitnom događaju

Holding - Odluka-izbor predsedavajućeg

Holding - Odluka-izveštaj revizora o finansijskim izveštajima

Holding - Odluka o godišnjem izveštaju

Holding - Odluka o pokriću gubitka

Holding - Odluka-usvajanje finansijskih izveštaja

Holding - Odluka-usvajanje predhodnih zapisnika

Holding - Zapisnik sa skupštine 28.06.2013. god.

 

Metalac - Godišnji izveštaj o poslovanju

Metalac - Izbor predsednika skupštine

Metalac - Izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja

Metalac - Izveštaj i mišljenje revizora o finansijskom izveštaju

Metalac - Izveštaj o bitnom događaju

Metalac - Usvajanje finansijskog izveštaja

Metalac - Usvajanje predloga o pokriću gubitka

Metalac - Usvajanje zapisnika sa predhodne skupštine

Metalac - Zapisnik sa redovne skupštine od 28.06.2013. god.

 

Zara - Usvajanje zapisnika sa predhodne skupštine

Zara - Godišnji izveštaj o poslovanju

Zara - Izbor predsednika skupštine

Zara - Izbor revizora za reviziju finansijskog izveštaja

Zara - Izveštaj i mišljenje revizora o finansijskom izveštaju za 2012. god.

Zara - Izveštaj o bitnom događaju

Zara - Predlog o raspodeli dobiti

Zara - Usvajanje finansijskog izveštaja za 2012. god.

Zara - Zapisnik sa skupštine od 28.6.2013. god.

 
Objava na sajtu na dan 17.6.2013. godine

OGLAS O PRODAJI RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM USMENOG NADMETANJA - POBEDA METALAC

 
Objava na sajtu na dan 13.6.2013. godine

Obaveštenje o značajnom učešću

Obaveštenje o značajnom učešću MK GROUP

 
Objava na sajtu na dan 28.5.2013. godine
Pozivi na Redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara društava Pobeda HOLDING, METALAC i ZARA za 28.6.2013. godine:

Poziv na Redovnu godišnju Skupštinu akcionara "Pobeda-HOLDING" a.d.

Poziv na Redovnu godišnju Skupštinu akcionara "Pobeda-METALAC" a.d.

Poziv na Redovnu godišnju Skupštinu akcionara "Pobeda-ZARA" a.d.

 
Objava na sajtu na dan 16.5.2013. godine
Materijal sa Vanredne sednice Skupštine akcionara A.D. "Pobeda-HOLDING" održane 9.5.2013. godine:

Izveštaj o bitnom događaju sa Vanredne sednice Skupštine akcionara A.D. "Pobeda-HOLDING"

Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara A.D. "Pobeda-HOLDING"

Odluka o prinudnom otkupu akcija društva A.D. "Pobeda-HOLDING"

Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara A.D. "Pobeda-HOLDING" održane 15.10.2012. godine

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara A.D. "Pobeda-HOLDING" održane 09.05.2013. godine

 
Objava na sajtu na dan 30.4.2013. godine
GODIŠNJI IZVEŠTAJI - Pobeda HOLDING, METALAC i ZARA za 2012. godinu:

Godišnji izveštaj Pobeda-Holding za 2012.

Godišnji izveštaj Pobeda-Metalac za 2012.

Godišnji izveštaj Pobeda-Zara za 2012.

 
Objava na sajtu na dan 18.4.2013. godine
MATERIJAL ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ZAKAZANU ZA 9.5.2013. GODINE:

Odluka o sazivanju Vanredne Sednice Skupštine za 9.5.2013.

Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa

Predlog odluke o prinudnom otkupu akcija

Zapisnik sa odrzane vanredne sednice Skupštine akcionara od 15.10.2012

Formular za glasanje u odsustvu

Formular za ograničenje Punomoćja - formular B

Punomoćje za sednicu - formular A

 
Objava na sajtu na dan 17.4.2013. godine

Zahtev za prinudni otkup akcija

Zahtev za utvrđivanje cene akcija

 
Objava na sajtu na dan 17.10.2012. godine

12-10-15-Pobeda-Holding-Odluka skupštine-izbor predsednika

12-10-15-Pobeda-Holding-Odluka skupštine-Prinudni otkup akcija

12-10-15-Pobeda-Holding-Usvajanje zapisnika sa predhodne skupštine

Izveštaj o bitnom događaju-Održanoj skupštini akcionara 15.10.2012

Zapisnik sa odrzane vanredne skupštine akcionara od 15.10.2012

 
Objava na sajtu na dan 25.09.2012. godine
MATERIJAL ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ZAKAZANU ZA 15.10.2012. godine:

- FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

- POBEDA-HOLDING-FORMULAR ZA OGRANIČENJE PUNOMOĆJA - FORMULAR B

- POBEDA-HOLDING-PUNOMOĆJE ZA SEDNICU - FORMULAR A

- Pobeda-Holding-Zapisnik sa skupštine akcionara od 29.06.2012

- POZIV SA PREDLOZIMA ODLUKA ZA SKUPŠTINU AKCIONARA 15.10.2012

 
POBEDA-HOLDING-FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2009, 2010, 2011 i 2012. GODINU:

- Godišnji finansijski izveštaj za 2009

- Godišnji finansijski izveštaj za 2010

- Godišnji finansijski izveštaj za 2011

- Godišnji finansijski izveštaj za 2012

- Godišnji finansijski izveštaj za 2012 - Napomene

- Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011.

- Konsolidovani finansijski izveštaj za 2009

- Konsolidovani finansijski izveštaj za 2010

- Konsolidovani finansijski izveštaj za 2011

 
Razno:

Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa

Zahtev za prinudni otkup akcija - Qimundus