Informacije
Napomena:
POŠTOVANI NA KRAJU STRANICE SE NALAZE FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2009, 2010, 2011 I 2012. GODINU.
 
Izveštaj sa redovne skupštine akcionara Pobeda Zara a.d.

Izveštaj sa održane redovne skuštine akcionara Društva

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara

Odluka o izboru revizorske kuće

Odluka o raspodeli dobiti

Odluka o usvajanju finansijkog izveštaja

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017.godinu

Odluka o usvajanju mišeljenja revizorske kuće

Izveštaj sa redovne skupštine akcionara Pobeda Metalac a.d.

Izveštaj sa održane redovne skuštine akcionara Društva

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara

Odluka o izboru revizorske kuće

Odluka o raspodeli dobiti

Odluka o usvajanju finansijkog izveštaja

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017.godinu

Odluka o usvajanju mišeljenja revizorske kuće

Poziv na redovnu skupštinu akcionara Pobeda Zara a.d.

Odluka o sazivanju redovne skuštine akcionara Društva

Poziv na redovnu skupštinu akcionara Pobeda Metalac a.d.

Odluka o sazivanju redovne skuštine akcionara Društva

Objava na sajtu na dan 5.12.2017. godine

Oglas za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava(mašina i opreme) firme Pobeda Metalac a.d. Petrovaradin:

Tekst oglasa sa pozivom za usmeno javno nadmetanje na dan 09.12.2017. godine (subota)

 
Objava na sajtu na dan 3.7.2017. godine

Odluke i izveštaji sa redovne Sednice Skupštine akcionara za privredna društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara održane 30.06.2017. god.

Pobeda Metalac - odluke i izveštaji:

17-06-30-Pobeda Metalac - Izveštaj o bitnom događaju - sednica Skupštine akcionara

17-06-30-Pobeda Metalac - Odluka o razrešenju i imenovanju predsednika i člana odbora direktora

17-06-30-Pobeda Metalac - Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016 godinu

17-06-30-Pobeda Metalac - Odluka o usvajanju izveštaja revizora

17-06-30-Pobeda Metalac - Odluka o pokriću gubitka

17-06-30-Pobeda Metalac - Odluka o izboru revizora

17-06-30-Pobeda Metalac - Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2016. godinu

17-06-30-Pobeda Metalac - Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara

Pobeda Zara - odluke i izveštaji:

17-06-30-Pobeda Zara - Izveštaj o bitnom događaju - sednica Skupštine akcionara

17-06-30-Pobeda Zara - Odluka o razrešenju i imenovanju predsednika i članova odbora direktora

17-06-30-Pobeda Zara - Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016. godinu

17-06-30-Pobeda Zara - Odluka o usvajanju mišljenja revizora

17-06-30-Pobeda Zara - Odluka o raspodeli dobiti

17-06-30-Pobeda Zara - Odluka o izboru revizora za 2017. godinu

17-06-30-Pobeda Zara - Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2016. godinu

17-06-30-Pobeda Zara - Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara

                         2018 godina

  Informacija o članovima Odbora direktora

18-12-12- informacija o članovima odbora direktora

Objava na sajtu na dan 29.5.2017. godine

Odluke o sazivanju redovne Sednice Skupštine akcionara za privredna društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara za 30.06.2017. god.:

17-05-26-Pobeda Metalac-Odluka o sazivanju redovne Sednice Skupštine akcionara

17-05-26-Pobeda Zara-Odluka o sazivanju redovne Sednice Skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 3.5.2017. godine

Odluke i izveštaji sa vanredne Sednice Skupštine akcionara za privredna društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara održane 28.04.2017. god.

Pobeda Metalac - odluke i izveštaji:

17-04-28 - Pobeda Metalac - Izveštaj o bitnom događaju sa vanredne Sednice Skupštine akcionara

17-04-28 - Pobeda Metalac - Odluka o razrešenju izvršnog i člana odbora direktora

17-04-28 - Pobeda Metalac - Odluka o imenovanju izvršnog i člana odbora direktora

17-04-28 - Pobeda Metalac - Zapisnik sa Skupštine akcionara

Pobeda Zara - odluke i izveštaji:

17-04-28 - Pobeda Zara - Izveštaj o bitnom događaju sa vanredne Sednice Skupštine akcionara

17-04-28 - Pobeda Zara - Odluka o razrešenju izvršnog i člana odbora direktora

17-04-28 - Pobeda Zara - Odluka o imenovanju izvršnog i člana odbora direktora

17-04-28 - Pobeda Zara - Zapisnik sa Skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 6.4.2017. godine

Poziv na Vanrednu sednicu Skupštine privrednih društava Pobeda Metalac i Pobeda Zara:

17-04-04 - Pobeda Metalac - Odluka o sazivanju vanredne Skupštine

17-04-04 - Pobeda Zara - Odluka o sazivanju vanredne Skupštine

 
Objava na sajtu na dan 27.9.2016. godine

Oglas za prodaju osnovnih sredstava privrednog društva "Pobeda-Metalac" a.d. Petrovaradin - DRUGA LICITACIJA:

16-09-26 - Pobeda Metalac - Oglas - druga licitacija

 
Objava na sajtu na dan 5.7.2016. godine

Zapisnici sa Skupštine privrednih društava "Metalac" i "Zara":

16-06-30-Pobeda Zara-Zapisnik sa Skupštine akcionara

16-07-01-Pobeda Metalac-Zapisnik sa Skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 1.7.2016. godine

Odluke i izveštaji sa Skupštine privrednog društva "Metalac" održane 30.06.2016. god.:

16-06-30-Pobeda Metalac-Izveštaj o bitnom događaju

16-06-30-Pobeda Metalac-Odluka o prihvatanju ponude revizorske kuće Deloitte

16-06-30-Pobeda Metalac-Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015.g

16-06-30-Pobeda Metalac-Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.g

16-06-30-Pobeda Metalac-Odluka o usvajanju izveštaja i mišljenja revizora o finansijskim izveštajima Društva za 2015.g

16-06-30-Pobeda Metalac-Odluka o usvajanju predloga o pokriću gubitka

 

Odluke i izveštaji sa Skupštine privrednog društva "Zara" održane 30.06.2016. god.:

16-06-30-Pobeda Zara-Izveštaj o bitnom događaju

16-06-30-Pobeda Zara-Odluka o prihvatanju ponude revizorske kuće Deloitte

16-06-30-Pobeda Zara-Odluka o raspodeli dobiti za 2015.g

16-06-30-Pobeda Zara-Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015.g

16-06-30-Pobeda Zara-Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.g

16-06-30-Pobeda Zara-Odluka o usvajanju izveštaja i mišljenja revizora o finansijskim izveštajima za 2015.g

 
Objava na sajtu na dan 9.6.2016. godine

16-06-02-Pobeda Metalac ad - Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 4.6.2016. godine

16-06-02-Pobeda Metalac - Odluka o raspolaganju imovinom

 
Objava na sajtu na dan 31.5.2016. godine

Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara za privredna društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara za 30.06.2016. god.:

16-05-26-Pobeda Metalac-Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara

16-05-26-Pobeda Zara-Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 13.5.2016. godine

Beogradska Berza - Potvrda o tržišnoj vrednosti akcija Pobeda-Metalac ad Petrovaradin

 
Objava na sajtu na dan 6.5.2016. godine

Pobeda Metalac-Odluka o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara

Pobeda Metalac-Obrazlozenje sa preporukom

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NESAGLASNOG AKCIONARA

P U N O M O Ć J E

 
Objava na sajtu na dan 3.7.2015. godine

Zapisnici sa Redovne sednice skupštine akcionara za privredna društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara održane 30.06.2015. god.:

15-06-30-Pobeda Metalac - Zapisnik sa Redovne sednice skupštine akcionara

15-06-30-Pobeda Zara - Zapisnik sa Redovne sednice skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 2.7.2015. godine

Odluke i izveštaji sa redovne skupštine akcionara za privredna društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara održane 30.06.2015. god.:

 

Odluke i izveštaji sa redovne skupštine akcionara za privredno društvo Pobeda Metalac održane 30.06.2015. god.:

15-06-30-Metalac-Izjava zakonskog zastupnika o pokriću gubitka

15-06-30-Metalac-Izveštaj o bitnom događaju sa skupštine

15-06-30-Metalac-Odluka o izboru reviz.kuce-Deloitte

15-06-30-Metalac-Odluka o usvajanju finans.izves.za 2014

15-06-30-Metalac-Odluka o usvajanju godisnj. izves

15-06-30-Metalac-Odluka o usvajanju mislj.revizora

 

Odluke i izveštaji sa redovne skupštine akcionara za privredno društvo Pobeda Zara održane 30.06.2015. god.:

15-06-30-Zara-Izvestaj o bitnom dogadj. sa Skupstine

15-06-30-Zara-Odluka o izboru reviz.kuce Deloitte

15-06-30-Zara-Odluka o raspodeli dobiti za 2014

15-06-30-Zara-Odluka o usvaj.godis.izves.za 2014

15-06-30-Zara-Odluka o usvajanju finans.izves 2014

15-06-30-Zara-Odluka o usvajanju mislj.revizora

   
Objava na sajtu na dan 29.5.2015. godine

Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara za privredna društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara za 30.06.2015. god.:

15-05-29 Pobeda-Metalac - Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara

15-05-29 Pobeda-Zara - Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 21.5.2015. godine

Godišnji izveštaj o objavljenim dokumentima za privredna društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara:

Pobeda-Metalac - Godišnji izveštaj o objavljenim dokumentima za 2014/15. god.

Pobeda-Zara - Godišnji izveštaj o objavljenim dokumentima za 2014/15. god.

 
Objava na sajtu na dan 30.4.2015. godine

Godišnji finansijski izveštaj za privredna društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara:

Pobeda-Metalac - Godišnji izveštaj za 2014. god.

GFI - PD METALAC 2014

Pobeda-Zara - Godišnji izveštaj za 2014. god.

GFI - PD ZARA 2014

 
Objava na sajtu na dan 3.12.2014. godine

Javnobeležnički zapisnik i zapisnik sa vanrednih sednica Skupštine akcionara za društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara održanih 24.11.2014.:

14-11-24-Pobeda Metalac - Javnobeležnički zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara

14-11-24-Pobeda Zara - Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 24.11.2014. godine

Odluke i izveštaji sa vanrednih sednica Skupštine akcionara za društva Pobeda Metalac i Pobeda Zara održanih 24.11.2014.:

14-11-24 - Pobeda METALAC - Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara

14-11-24 - Pobeda METALAC - Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

14-11-24 - Pobeda METALAC - Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

14-11-24 - Pobeda METALAC - Odluka o izboru predsednika Odbora direktora

14-11-24 - Pobeda ZARA - Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici Skupstine akcionara

14-11-24 - Pobeda ZARA - Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

14-11-24 - Pobeda ZARA - Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

14-11-24 - Pobeda ZARA - Odluka o izboru predsednika Odbora direktora

 
Objava na sajtu na dan 28.10.2014. godine

Sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara za 24.11.2014.:

28-10-2014 - Pobeda METALAC - Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

28-10-2014 - Pobeda ZARA - Odluka o sazivanju varedne sednice Skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 29.9.2014. godine

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI 31.decembar 2013. GODINE I IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA:

Pobeda HOLDING - finansijski izveštaji i Izveštaj nezavisnoog revizora - 2013

Pobeda METALAC - finansijski izveštaji i Izveštaj nezavisnoog revizora - 2013

Pobeda ZARA - finansijski izveštaji i Izveštaj nezavisnoog revizora - 2013

 
Objava na sajtu na dan 2.7.2014. godine

14-07-01-Pobeda Metalac - Izveštaj o bitnom događaju - održanoj skupštini akcionara

14-07-01-Pobeda Metalac - Odluka o pokriću gubitka iz 2013

14-07-01-Pobeda Metalac - Odluka - Izbor predsednika skupštine

14-07-01-Pobeda Metalac-Odluka - Ponuda revizorske kuće Deloitte

14-07-01-Pobeda Metalac - Odluka - Izveštaj i mišljenje revizora Deloitte

14-07-01-Pobeda Metalac - Odluka - Prihvatanje godišnjeg izveštaja za 2013

14-07-01-Pobeda Metalac-Odluka - Usvajanje finansijskog izveštaja za 2013

14-07-01-Pobeda Metalac - Odluka - Usvajanje zapisnika od 28.06.2013

14-07-01-Pobeda Metalac - Zapisnik sa redovne skupštine 30.06.2014

14-07-01-Pobeda Zara - Izveštaj o bitnom događaju - održanoj skupštini akcionara

14-07-01-Pobeda Zara - Odluka o raspodeli dobiti iz 2013

14-07-01-Pobeda Zara - Odluka - Izbor predsednika skupštine

14-07-01-Pobeda Zara - Odluka - Izveštaj i mišljenje revizora Deloitte

14-07-01-Pobeda Zara - Odluka - Usvajanje finansijskog izveštaja za 2013

14-07-01-Pobeda Zara - Odluka - Usvajanje godišnjeg izveštaja za 2013

14-07-01-Pobeda Zara - Odluka - Usvajanje zapisnika od 28.06.13

14-07-01-Pobeda Zara - Odluka - Prihvatanje revizorske kuće Deloitte

14-07-01-Pobeda Zara - Zapisnik sa redovne skupštine 30.06.2014

Objava na sajtu na dan 30.5.2014. godine
Pozivi na Redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara društava Pobeda METALAC i ZARA za 30.6.2014. godine:

14-05-29-Pobeda Metalac - Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara

14-05-29-Pobeda Zara - Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara

 
Objava na sajtu na dan 30.4.2014. godine
Godišnji finansijsijski izveštaji za 2013. godinu:

Pobeda Metalac - Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu (PDF)

Pobeda Metalac - Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu (XLS)

Pobeda Zara - Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu (PDF)

Pobeda Zara - Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu (XLS)

 
Objava na sajtu na dan 30.8.2013. godine
Polugodišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu:

Polugodišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu - Pobeda Holding a.d. Petrovaradin

 
Objava na sajtu na dan 2.7.2013. godine
Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara društava Pobeda HOLDING, METALAC i ZARA održana 28.6.2013. godine:

Holding - Izbor revizora društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. god

Holding - Izveštaj o bitnom događaju

Holding - Odluka-izbor predsedavajućeg

Holding - Odluka-izveštaj revizora o finansijskim izveštajima

Holding - Odluka o godišnjem izveštaju

Holding - Odluka o pokriću gubitka

Holding - Odluka-usvajanje finansijskih izveštaja

Holding - Odluka-usvajanje predhodnih zapisnika

Holding - Zapisnik sa skupštine 28.06.2013. god.

 

Metalac - Godišnji izveštaj o poslovanju

Metalac - Izbor predsednika skupštine

Metalac - Izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja

Metalac - Izveštaj i mišljenje revizora o finansijskom izveštaju

Metalac - Izveštaj o bitnom događaju

Metalac - Usvajanje finansijskog izveštaja

Metalac - Usvajanje predloga o pokriću gubitka

Metalac - Usvajanje zapisnika sa predhodne skupštine

Metalac - Zapisnik sa redovne skupštine od 28.06.2013. god.

 

Zara - Usvajanje zapisnika sa predhodne skupštine

Zara - Godišnji izveštaj o poslovanju

Zara - Izbor predsednika skupštine

Zara - Izbor revizora za reviziju finansijskog izveštaja

Zara - Izveštaj i mišljenje revizora o finansijskom izveštaju za 2012. god.

Zara - Izveštaj o bitnom događaju

Zara - Predlog o raspodeli dobiti

Zara - Usvajanje finansijskog izveštaja za 2012. god.

Zara - Zapisnik sa skupštine od 28.6.2013. god.

 
Objava na sajtu na dan 17.6.2013. godine

OGLAS O PRODAJI RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM USMENOG NADMETANJA - POBEDA METALAC

 
Objava na sajtu na dan 13.6.2013. godine

Obaveštenje o značajnom učešću

Obaveštenje o značajnom učešću MK GROUP

 
Objava na sajtu na dan 28.5.2013. godine
Pozivi na Redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara društava Pobeda HOLDING, METALAC i ZARA za 28.6.2013. godine:

Poziv na Redovnu godišnju Skupštinu akcionara "Pobeda-HOLDING" a.d.

Poziv na Redovnu godišnju Skupštinu akcionara "Pobeda-METALAC" a.d.

Poziv na Redovnu godišnju Skupštinu akcionara "Pobeda-ZARA" a.d.

 
Objava na sajtu na dan 16.5.2013. godine
Materijal sa Vanredne sednice Skupštine akcionara A.D. "Pobeda-HOLDING" održane 9.5.2013. godine:

Izveštaj o bitnom događaju sa Vanredne sednice Skupštine akcionara A.D. "Pobeda-HOLDING"

Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara A.D. "Pobeda-HOLDING"

Odluka o prinudnom otkupu akcija društva A.D. "Pobeda-HOLDING"

Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara A.D. "Pobeda-HOLDING" održane 15.10.2012. godine

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara A.D. "Pobeda-HOLDING" održane 09.05.2013. godine

 
Objava na sajtu na dan 30.4.2013. godine
GODIŠNJI IZVEŠTAJI - Pobeda HOLDING, METALAC i ZARA za 2012. godinu:

Godišnji izveštaj Pobeda-Holding za 2012.

Godišnji izveštaj Pobeda-Metalac za 2012.

Godišnji izveštaj Pobeda-Zara za 2012.

 
Objava na sajtu na dan 18.4.2013. godine
MATERIJAL ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ZAKAZANU ZA 9.5.2013. GODINE:

Odluka o sazivanju Vanredne Sednice Skupštine za 9.5.2013.

Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa

Predlog odluke o prinudnom otkupu akcija

Zapisnik sa odrzane vanredne sednice Skupštine akcionara od 15.10.2012

Formular za glasanje u odsustvu

Formular za ograničenje Punomoćja - formular B

Punomoćje za sednicu - formular A

 
Objava na sajtu na dan 17.4.2013. godine

Zahtev za prinudni otkup akcija

Zahtev za utvrđivanje cene akcija

 
Objava na sajtu na dan 17.10.2012. godine

12-10-15-Pobeda-Holding-Odluka skupštine-izbor predsednika

12-10-15-Pobeda-Holding-Odluka skupštine-Prinudni otkup akcija

12-10-15-Pobeda-Holding-Usvajanje zapisnika sa predhodne skupštine

Izveštaj o bitnom događaju-Održanoj skupštini akcionara 15.10.2012

Zapisnik sa odrzane vanredne skupštine akcionara od 15.10.2012

 
Objava na sajtu na dan 25.09.2012. godine
MATERIJAL ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ZAKAZANU ZA 15.10.2012. godine:

- FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

- POBEDA-HOLDING-FORMULAR ZA OGRANIČENJE PUNOMOĆJA - FORMULAR B

- POBEDA-HOLDING-PUNOMOĆJE ZA SEDNICU - FORMULAR A

- Pobeda-Holding-Zapisnik sa skupštine akcionara od 29.06.2012

- POZIV SA PREDLOZIMA ODLUKA ZA SKUPŠTINU AKCIONARA 15.10.2012

 
POBEDA-HOLDING-FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2009, 2010, 2011 i 2012. GODINU:

- Godišnji finansijski izveštaj za 2009

- Godišnji finansijski izveštaj za 2010

- Godišnji finansijski izveštaj za 2011

- Godišnji finansijski izveštaj za 2012

- Godišnji finansijski izveštaj za 2012 - Napomene

- Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011.

- Konsolidovani finansijski izveštaj za 2009

- Konsolidovani finansijski izveštaj za 2010

- Konsolidovani finansijski izveštaj za 2011

 
Razno:

Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa

Zahtev za prinudni otkup akcija - Qimundus